Scheveningen VierKwart - Activiteiten


4. Activiteiten

De gebiedsgerichte benadering (buurten/wijken) is op twee manieren logisch en onvermijdelijk: enerzijds blijven meer ouderen en mensen met een handicap langer thuis wonen. Er wordt (ook) een beroep gedaan op de informele steunsystemen in buurten en wijken. Anderzijds is ‘de wijk’ een goede, optimale schaal voor samenwerking tussen professionals onderling en met vrijwilligers (de omvang van het netwerk is te overzien) en aansluiting bij de specifieke problematiek in de specifieke wijk.  De focus zal worden verbreed naar volwassen kwetsbare burgers, waardoor ook mensen met psychische problematiek en verstandelijke handicap beter in het vizier komen.

Het plan van aanpak omvat:

  1. Samenwerking: Netwerk Scheveningen VierKwart, SENOS, GPO’s, sociale wijkzorgteams in een logische rol en heldere onderlinge verbinding. In deze samenwerking worden relevante thema’s besproken en kennis gedeeld.
  2. Geriatrisch Netwerk Scheveningen: Jaarlijkse themabijeenkomsten organiseren en op verzoek van en voor de professionals kennis delen over specifieke vraagstukken uit en in het stadsdeel Scheveningen op het gebied van alle levensdomeinen.            
  3. Communicatie:
    - Webapplicatie eGPO voor communicatie over het zorgactieplan van de GPO’s.
    - Webapplicatie  www.opeenlijnscheveningen.nl voor onderlinge uitwisseling van kennis en diensten in het Geriatrisch Netwerk Scheveningen.
    - Website Scheveningen VierKwart voor informatie over de ontwikkelingen.
  4. Versterking bewonersbetrokkenheid, onder meer door gestructureerd overleg met de samenwerkende bewonersorganisaties GSBO en indien mogelijk en gewenst participatie in VierKwart door een vertegenwoordiger van de bewonersorganisaties. De GSBO kan dienen als klankbord en het is ook mogelijk om binnen een wijk met de betreffende bewonersorganisatie over plannen te spreken.

 

Lees verder: